15 May 2020, our work “A Quinone-Based Electrode for High Performance Rechargeable Aluminum Ion Batteries with Low-cost AlCl3urea Ionic Liquid Electrolyte” has been accepted on ACS Applied Materials & Interfaces

A Quinone-Based Electrode for High Performance Rechargeable Aluminum Ion Batteries with Low-cost AlCl3 urea Ionic Liquid Electrolyte

Yu-Ting Kao, Shivaraj B. Patil, Chi-Yao An, Shao-Ku Huang, Jou-Chun Lin, Tien-Sheng Lee, Yi-Cheng Lee, Hung-Lung Chou, Chun-Wei Chen, Yuan Jay Chang, Ying-Huang Lai, Di-Yan Wang* 

 

https://doi.org/10.1021/acsami.0c04640