68 Chinmaya Mutalik, Dyah Ika Krisnawati, Shivaraj Patil, Muhamad Khafid, Didik Susetiyanto Atmojo, Puguh Santoso, Ssu-Chiao Lu, Di-Yan Wang,* Tsung-Rong Kuo* 2021: Phase-Dependent MoS2 Nanoflowers for Light-Driven Antibacterial Application ACS Sustain. Chem. Eng. 2021, just accepted.
67 Yin-Sheng Lin, Hsin Li, Wen-Sheng Yu, Szu-Tan Wang, Yi-Min Chang, Tsung-Hsin Liu, Shao-Sian Li,* Motonori Watanabe, Hsiao-Han Chiu, Di-Yan Wang, Yuan Jay Chang* 2021: [2.2]Paracyclophane-Based Hole-Transporting Materials for Perovskite Solar Cells J. Power Sources 2021, 491, 229543
66 Tzu-Pei Chen, Jun-Xiao Lin, Cheng-Chieh Lin, Chi-Ying Lin, We-Chen Ke, Di-Yan Wang, Hua-Shu Hsu,* Chia-Chun Chen, and Chun-Wei Chen* 2021: Strong Excitonic Magneto-Optic Effects in Two-Dimensional Organic−Inorganic Hybrid Perovskites ACS Appl. Mater. Interfaces 2021, 13, 10279−10286.
65 Shivaraj B. Patil, Hung-Lung Chou, Yu-Mei Chen, Shang-Hsien Hsieh, Chia-Hao Chen, Chia-Che Chang, Shin-Ren Li, Yi-Cheng Lee, Ying-Sheng Lin, Hsin Li, Yuan Jay Chang, Ying-Huang Lai, Di-Yan Wang* 2020: Enhanced N2 Affinity of 1T-MoS2 with Unique Pseudo Six-membered Ring Consisting of N—Li—S—Mo—S—Mo for High Ambient Ammonia Electrosynthesis Performance, J. Mater. Chem. A,2021, 9, 1230–1239.