71 Ying-Huang Lai,* Sin-Ren Li,# Swathi M G,#Hsiao-Tzu Chang,# Yu-Bin Huang, Yen-Ken Li, Yu-Mei Chen, Shivaraj B. Patil, Shu-Yi Chang, Po-Kai Chen, Chia-Che Chang, Yi-Chia Chen, Chih-Wen Pao, Jeng-Lung Chen, Chuan-Yu Wei, I-Kuan Lin, Hung-Lung Chou, Chun-Jen Su, U-Ser Jeng, Tsung-Rong Kuo, Cheng-Yen Wen, Di-Yan Wang* 2021: Enhanced Hydrogen Evolution Efficiency Achieved by Atomically Controlled Platinum Deposited on Gold Nanodendrites with High-Index Surfaces, J. Mater. Chem. A,2021, just accepted.
70 Jia-Ming Meng,# Zhi-Xian Yang,# Shivaraj B. Patil,# Jou-Chun Lin,# Chen-Hao Yeh, Yi-Chia Chen, Chih-Wen Pao, Jeng-Lung Chen, Wun-Yu Chen, Chin-Wei Lu, Tsung-Rong Kuo, Di-Yan Wang* 2021: Facile Fabrication of Highly-Stable and Wavelength-Tunable Tin based Perovskite Materials with Enhanced Quantum Yield via Cation Transformation Reaction, J. Phys. Chem. Lett. 2021, 12, 8763-8769.
69 Shivaraj B. Patil,Ting-Ran Liu, Hung-Lung Chou,* YuBin Huang, Chia-Che Chang, Yi-Chia Chen, Ying-Sheng Lin, Hsin Li, Yi-Cheng Lee, Yuan Jay Chang, Ying-Huang Lai, Cheng-Yen Wen, Di-Yan Wang* 2021: Electrocatalytic Reduction of NO3- to Ultrapure Ammonia on {200} Facet Dominant Cu Nanodendrites with High Conversion Faraday Efficiency, J. Phys. Chem. Lett. 2021, 12, 8121-8128. (as Supplementary cover)
68 Chinmaya Mutalik, Dyah Ika Krisnawati, Shivaraj Patil, Muhamad Khafid, Didik Susetiyanto Atmojo, Puguh Santoso, Ssu-Chiao Lu, Di-Yan Wang,* Tsung-Rong Kuo* 2021: Phase-Dependent MoS2 Nanoflowers for Light-Driven Antibacterial Application, ACS Sustain. Chem. Eng. 2021, 9, 7904–7912.
67 Yin-Sheng Lin, Hsin Li, Wen-Sheng Yu, Szu-Tan Wang, Yi-Min Chang, Tsung-Hsin Liu, Shao-Sian Li,* Motonori Watanabe, Hsiao-Han Chiu, Di-Yan Wang, Yuan Jay Chang* 2021: [2.2]Paracyclophane-Based Hole-Transporting Materials for Perovskite Solar Cells, J. Power Sources 2021, 491, 229543
66 Tzu-Pei Chen, Jun-Xiao Lin, Cheng-Chieh Lin, Chi-Ying Lin, We-Chen Ke, Di-Yan Wang, Hua-Shu Hsu,* Chia-Chun Chen, and Chun-Wei Chen* 2021: Strong Excitonic Magneto-Optic Effects in Two-Dimensional Organic−Inorganic Hybrid Perovskites, ACS Appl. Mater. Interfaces 2021, 13, 10279−10286.
65 Shivaraj B. Patil, Hung-Lung Chou, Yu-Mei Chen, Shang-Hsien Hsieh, Chia-Hao Chen, Chia-Che Chang, Shin-Ren Li, Yi-Cheng Lee, Ying-Sheng Lin, Hsin Li,1 Yuan Jay Chang, Ying-Huang Lai, Di-Yan Wang* 2020: Enhanced N2 Affinity of 1T-MoS2 with Unique Pseudo Six-membered Ring Consisting of N—Li—S—Mo—S—Mo for High Ambient Ammonia Electrosynthesis Performance, J. Mater. Chem. A,2021, 9, 1230–1239.