50. Di-Yan Wang,* Shao-Ku Huang, Hsiang-Ju Liao, Yu-Mei Chen, Sheng-Wen Wang, Yu-Ting Kao, Ji-Yao An, Yi-Cheng Lee, Cheng-Hao Chuang, Yu-Cheng Huang, Ying-Rui Lu, Hong-Ji Lin, Hung-Lung Chou, Chun-Wei Chen, Ying-Huang Lai, Chung-Li Dong 2019: Insights into Dynamic Molecular Intercalation Mechanism for Al-C Battery by Operando Synchrotron X-ray Techniques, Carbon, 46, 528-534. Feb 18, 2019.

49. Yi-Chia Chen, Hung-Lung Chou, Jou-Chun Lin, Yi-Cheng Lee, Chih-Wen Pao, Jeng-Lung Chen, Chia-Che Chang, Ruei-Yu Chi, Tsung-Rong Kuo, Chin-Wei Lu, Di-Yan Wang* 2019: Enhanced Luminescence and Stability of Cesium Lead Halide Perovskite CsPbX3 Nanocrystals by Cu2+-Assisted Anion Exchange Reactions,  J. Phys. Chem. C, 2019, 123, 2353-2360. Jan. 10, 2019

48.  Chia-Che Chang, Yi-Cheng Lee, Hsiang-Ju Liao, Yu-Ting Kao, Ji-Yao An, Di-Yan Wang* 2018: A Flexible Hybrid Zn-Ag /Air Battery with Long Cycle Life, ACS Sustainable Chem. Eng., 2019, 7 (2), pp 2860–2866. Jan. 22, 2019