54.  Chia-Che Chang, Shin-Ren Li, Hung-Lung Chou*, Yi-Cheng Lee, Shivaraj Patil, Chun-Chih Chang, Di-Yan Wang*Small. 2019, just accepted. Oct 14, 2019.

53.  Che-Kuei Ku, Po-Hsien Wu, Cheng-Chu Chung, Chun-Chi Chen, Kai-Jie Tsai, Hung-Ming Chen, Yu-Cheng Chang, Cheng-Hao Chuang, Chuan-Yu Wei, Cheng-Yen Wen, Tzu-Yao Lin, Hsuen-Li Chen, Yen-Shang Wang, Zhe-Yu Lee, Jun-Ru Chang, Chih-Wei Luo, Di-Yan Wang,* Bing Joe Hwang,* and Chun-Wei Chen* 2019: Creation of 3D Textured Graphene/Si Schottky Junction Photocathode for Enhanced Photo-Electrochemical Efficiency and Stability, Adv. Energy. Mater. 2019, 1901022. Jun 5, 2019

52. Tsung-Rong Kuo,* Yi-Cheng Lee, Hung-Lung Chou,* Swathi M G, Chuan-Yu Wei, Cheng-Yen Wen, Yi-Hsuan Chang, Xi-Yu Pan, and Di-Yan Wang*
2019: Plasmon-Enhanced Hydrogen Evolution on Specific Facet of Silver Nanocrystals, Chem. Mater. 201931, 3722−3728. April 26, 2019

51. Xi-Yu Pan, Chih-Hwa Chen, Yi-Hsuan Chang, Di-Yan Wang, Yi-Cheng Lee, Chien-Chung Liou, Yu-Xian Wang, Cho-Chun Hu, Tsung-Rong Kuo 2019: Osteoporosis risk assessment using multilayered gold-nanoparticle thin film via SALDI-MS measurement, Anal. Bioanal. Chem2019411, 2793–2802.April 1 2019

50. Di-Yan Wang,* Shao-Ku Huang, Hsiang-Ju Liao, Yu-Mei Chen, Sheng-Wen Wang, Yu-Ting Kao, Ji-Yao An, Yi-Cheng Lee, Cheng-Hao Chuang, Yu-Cheng Huang, Ying-Rui Lu, Hong-Ji Lin, Hung-Lung Chou, Chun-Wei Chen, Ying-Huang Lai, Chung-Li Dong 2019: Insights into Dynamic Molecular Intercalation Mechanism for Al-C Battery by Operando Synchrotron X-ray Techniques, Carbon, 201946, 528-534. Feb 18, 2019.

49. Yi-Chia Chen, Hung-Lung Chou, Jou-Chun Lin, Yi-Cheng Lee, Chih-Wen Pao, Jeng-Lung Chen, Chia-Che Chang, Ruei-Yu Chi, Tsung-Rong Kuo, Chin-Wei Lu, Di-Yan Wang* 2019: Enhanced Luminescence and Stability of Cesium Lead Halide Perovskite CsPbX3 Nanocrystals by Cu2+-Assisted Anion Exchange Reactions,  J. Phys. Chem. C, 2019, 123, 2353-2360. Jan. 10, 2019

48.  Chia-Che Chang, Yi-Cheng Lee, Hsiang-Ju Liao, Yu-Ting Kao, Ji-Yao An, Di-Yan Wang* 2018: A Flexible Hybrid Zn-Ag /Air Battery with Long Cycle Life, ACS Sustainable Chem. Eng., 2019, 7 (2), pp 2860–2866. Jan. 22, 2019

Chia-Che Chang, Shin-Ren Li, Hung-Lung Chou, Yi-Cheng Lee, Shivaraj Patil, Chun-Chih Chang, Di-Yan Wang