43.  Hsiang-Ju LiaoYu-Mei Chen, Yu-Ting Kao, Ji-Yao An, Ying-Huang Lai, and Di-Yan Wang* 2017: A Freestanding Cathode Electrode Design for High-Performance Sodium Dual-Ion Battery. J. Phys. Chem. C, 121, 24463-24469.

42. Tsung-Rong Kuo, Yin-Chien Chen, Chiung-I. Wang, Tzu-Hau Shen, Hong-Yi Wang, Xi-Yu Pan, Di-Yan Wang, Chien-Chung Liou, Yi-Hsuan Chang, Yi-Chia Chen, Yueh-Hsiu Wu, Yun-Ru Liu, Yun-Ho Lin,* Cho-Chun Hu* and Chia-Chun Chen* 2017: Highly oriented Langmuir–Blodgett film of silver cuboctahedra as an effective matrix-free sample plate for surface-assisted laser desorption/ionization mass spectrometry. Nanoscale, 9, 11119–11125.

41.    Di-Yan Wang, C.-Y. Wei, M.-C. Lin,C.-J. Pan, H.-L Chou, H.-A. Chen, M. Gong, Y. Wu, C. Yuan, M. Angell, Y.-J. Hsieh, Y.-H. Chen, C.-Y. Wen, C.-W. Chen, B.-J. Hwang*, C.-C. Chen*, H. Dai,* 2017: Advanced Rechargeable Aluminum Ion Battery with a High Quality Natural Graphite Cathode. Nature Communications, 8, 14283.

40.    T.-R. Kuo, W.-T. Chen, H.-J. Liao, Y.-H. Yang, H.-C. Yen, T.-W. Liao, C.-Y. Wen, Y.-C. Lee, C.-C. Chen*, Di-Yan Wang*,2017: Improving Hydrogen Evolution Activity of Earth-Abundant Cobalt-Doped Iron Pyrite Catalysts by Surface Modification with Phosphide. Small,13, 1603356.