Print
News

August, 2016

"3D Graphitic Foams Derived from Chloroaluminate Anion Intercalation for Ultrafast Aluminum-Ion Battery" 2016, Adv. Mater. in early view

Yingpeng Wu, Ming Gong, Meng-Chang Lin, Chunze Yuan, Michael Angell, Lu Huang, Di-Yan Wang, Xiaodong Zhang, Jiang Yang, Bing-Joe Hwang, Hongjie Dai

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adma.201602958/full

圖片3 41e1d

圖片2 bb470

Yingpeng Wu, Ming Gong, Meng-Chang Lin,* Chunze Yuan, Michael Angell, Lu Huang,
Di-Yan Wang, Xiaodong Zhang, Jiang Yang, Bing-Joe Hwang, and Hongjie Dai*
Yingpeng Wu, Ming Gong, Meng-Chang Lin,* Chunze Yuan, Michael Angell, Lu Huang,
Di-Yan Wang, Xiaodong Zhang, Jiang Yang, Bing-Joe Hwang, and Hongjie Dai*